REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Twój Pełen Potencjał


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy Twój Pełen Potencjał, działający pod adresem:
www.twojpelenpotencjal.pl, prowadzony jest przez Natalia Szymkowiak, z siedzibą
przy: ul. Wołkowyska 30 lok. 93, działający pod numerem NIP: 7792389766,
REGON: 389585200.
2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów
w sklepie internetowym Twój Pełen Potencjał = a w szczególności zasady i tryb
zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb
postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest
regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).
4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są
obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem
zakupu.
5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie
złożenia zamówienia.
6. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie,
klikając na stronie internetowej Sklepu www.twojpelenpotencjal.pl w hiperlink
„Regulamin Sklepu". Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.
7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu
www.twojpelenpotencjal.pl odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie
stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r.
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl
art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740,
ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego
Towaru lub wskazanej Usługi za cenę i na warunkach określonych w opisie.

2. DEFINICJE

Regulamin - niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług
Sklepu przez Klientów.

2/1
Konsument (umowy zawarte przed 1 stycznia 2021 r.) - osoba fizyczna, dokonująca
umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konsument (umowy zawarte od dnia 1 stycznia 2021 r.) - przez Konsumenta uważa
się następujące osoby:
 osoba fizyczna dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu,
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową -
tzw. „Konsument sensu stricto"
oraz
 osoba fizyczna zawierająca umowę cywilnoprawną za pośrednictwem Sklepu,
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej
umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią
działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - tzw.
„Przedsiębiorca na prawach Konsumenta".
Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że w razie braku rozróżnienia
wskazanych dwóch grup podmiotów, Regulamin odnosi się zarówno do
Konsumentów sensu stricto, jak też Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.
Klient - osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod
warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz
jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne
przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.
Formularz Zamówienia - Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za
pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie
Towarów lub Usług do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy
Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności.
Koszyk - element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary
lub Usługi oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych
Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.
Sklep - serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną:
www.twojpelenpotencjal.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od
Sprzedawcy Towary lub Usługi.
Sprzedawca - Natalia Szymkowiak z siedzibą przy: ul. Wołkowyska 30 lok. 93, NIP:
7792389766, REGON: 389585200 który prowadząc działalność zarobkową
lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.
Towar - rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem,
którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia.
Usługa - działalność gospodarcza o charakterze nieprodukcyjnym, świadczona bez
jednoczesnej obecności Sprzedawcy i Klienta (na odległość), poprzez przekaz

3/1
danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą
urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową,
i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana
lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 576, ze zm.).
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów lub Usług na odległość zawarta
przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień.

3. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem
i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza
Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: www.twojpelenpotencjal.pl
3. Zamówienie Towarów lub Usług realizuje się poprzez wybranie Towarów
lub Usług, którymi Klient jest zainteresowany, kliknięcie przycisku "DODAJ DO
KOSZYKA", znajdującego się przy opisie Towarów lub Usług, a następnie, z poziomu
"KOSZYK", znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza
Zamówienia, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty bądź wyboru opcji zapłaty przy
odbiorze, jeśli takowa jest dostępna dla Towaru lub Usługi, a następnie kliknięcie
potwierdzenia zakupu.
4. Przedsiębiorcy, uznani za tzw. Przedsiębiorców na prawach konsumenta (patrz:
definicja „Konsumenta" w niniejszym Regulaminie), zawierający umowy po 1 stycznia
2021 r., będą musieli zaznaczyć, już w chwili składania zamówienia Towarów
lub Usług, że zakup nie ma dla nich charakteru zawodowego.
5. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na
swój adres e-mailem, podany w Formularzu Zamówienia.
6. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces
realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
a. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się
maksymalnie następnego dnia roboczego, po jego potwierdzeniu przez
Sprzedawcę.
b. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym -
rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na koncie
bankowym Sklepu.
7. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni
robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach, od 09:00 do 17:00. Zamówienia
złożone w dni robocze po godz. 17:00, w soboty, niedziele lub święta, będą
rozpatrywane następnego dnia roboczego.

4/1
8. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane
jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania, przez
Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
9. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta
zostanie również wysłana faktura VAT.
10. Dostępnym środkiem porozumiewania się Klienta ze Sklepem jest: e-mail -
[email protected]
11. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany
jest zapłacić (cena brutto). Zawiera ona należny podatek oraz koszt dostawy.
12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie,
wprowadzania nowych Towarów lub Usług do sprzedaży, przeprowadzania
i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
13. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza
uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje
Konsumenta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie
Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody
Konsumenta.

4. DOSTAWA I KOSZTY TRANSPORTU

1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się za pośrednictwem:
paczkomatu
kuriera
2. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze.
Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta będą zrealizowane najbliższego
dnia roboczego.
3. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi zwykle: 3 dni robocze. Na czas
oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia, a więc skompletowanie Towarów
do zamówienia oraz przewidywany czas dostawy, który wynosi od 24 godzin,
w przypadku Polski.
4. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.
5. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego
obecności dokładnie sprawdzić zawartość i kompletność przesyłki, stan opakowania
zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki
Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.


5. REALIZACJA PŁATNOŚCI

1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
 1. przelewem;
 2. płatność online za pośrednictwem bramki internetowej PAYNOW
2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia
opłaty za złożone zamówienie, w terminie do pięciu (5) dni roboczych, od daty
złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca
i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko
numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty,
przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługę Sklepu.

6. REKLAMACJA

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne
Towaru, w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy Kodeks Cywilny z dnia
23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.).
2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową, co
ma miejsce, gdy:
 Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel
umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 Towar nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Klienta;
 Towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy
zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej
przeznaczenia;
 Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby
trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu
lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się
publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu,
w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako
producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych
nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na
decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych
zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

6/1
5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona
przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem
roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała
w chwili wydania Towaru.
7. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed
upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej
przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo
odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar
na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli
Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie
uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od
wad albo usunięcia wady.
10. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia
wady, żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać
usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób
wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów
w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
12. Reklamacje dotyczące Towarów, mogą być zgłaszane:
a. na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy;
b. pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w potwierdzeniu złożenia
Zamówienia.
13. Reklamacja powinna zawierać:
a. dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny,
opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego);
b. wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania;
c. numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;
d. oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić
złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.
14. Klient, realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi, dostarczy wadliwy Towar,
na koszt Sprzedawcy, na adres: ul. Wołkowyska 30 lok. 93.
15. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie czternastu
(14) dni od dnia jej otrzymania.

7/1
16. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić
wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie czternastu (14) dniu od
dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
17. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się
dokonać zwrotu płatności w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania
odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili
otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego
odesłania.
18. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył
oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona,
a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni,
uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
19. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia
się z upływem roku (1), licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta,
bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch (2) lat.
20. Powyższe przepisy nie wyłączają możliwości udzielenia przez Sprzedawcę
gwarancji na zakupione Towary i Usługi, co przewiduje osobny regulamin
gwarancyjny.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020
r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów
lub Usług zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne
oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia wydania
Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta) otrzymania Usługi. Do
zachowania tego terminu przez Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia,
przed jego upływem.
2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie
o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: ul. Wołkowyska
30 lok. 93.
4. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie czternastu (14) dni od dnia,
w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru
przed jego upływem.
5. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: Wołkowyska 30/93, 61-
132 Poznań.
6. Sprzedawca, w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania oświadczenia
o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi,

8/1
do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta
dowodu jego odesłania.
7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
zapłaty, jakiego użył Konsument.
8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi
w odniesieniu do umowy:
 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu
jego zindywidualizowanych potrzeb;
 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu
lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu,
ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi
rzeczami;
 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
o prenumeratę;
 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od
umowy;
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi
innemu niż Konsument, w znaczeniu przyjętym na potrzeby niniejszego Regulaminu
(patrz: definicja „Konsumenta").

8. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez
Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
 Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat
Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację.

9/1
Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się
pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego
działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego
należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co
do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest
pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
 Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
2. Niniejszy rozdział zatytułowany „Pozasądowe rozwiązywanie sporów" nie znajduje
zastosowania wobec jednej kategorii osób, opisanych w niniejszym Regulaminie jako
Konsumenci, tzw. „Przedsiębiorców na prawach konsumenta", która weszła w życie
dla umów zawartych od 1 stycznia 2021 r. Wobec tego, dla wszystkich umów,
rozdział ten stosuje się jedynie wobec podmiotów należących do tzw. kategorii
Konsumenta sensu stricto.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Klient, składając zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie, podanych przez
niego, danych osobowych, w celu realizacji i obsługi zamówienia, przez Sprzedawcę,
który jest jednocześnie administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119,
4.5.2016, p. 1–88.
2. Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Klienta, podczas
korzystania ze Sklepu, jest Sprzedawca.
3. Dane osobowe, znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy, nie są przekazywane
podmiotom, które nie uczestniczą w realizacji Umowy sprzedaży.
4. Klient zgodnie, z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 ma prawo dostępu do swoich danych
osobowych, może żądać ich poprawienia lub usunięcia. Sprzedawca zapewnia
każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na
przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności
zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności" na stronie Sklepu.

10/1

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów
lub Usług znajdujących się na stronie Sklepu.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.
3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie
internetowej Sklepu www.twojpelenpotencjal.pl.
4. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń
pozwalających na dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej
wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego
przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.
5. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie
Sklepu treści bezprawnych.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego
Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami
Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi
konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
8. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało
stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej
części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne
lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje
zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk
w Regulaminie.

Załącznik 1: Formularz odstąpienia przez Konsumenta sensu stricto oraz
Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta od zawartej umowy

Miasto: ___________, dnia: __________ r.

Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta:
Imię i nazwisko: ________________
Adres: ________________
E-mail: ________________

11/1

Tel: ________________

Przedsiębiorca:
Nazwa: Twój Pełen Potencjał =
Adres: Wołkowyska 30/93, 61-132 Poznań

FORMULARZ ODSTĄPIENIA PRZEZ KONSUMENTA LUB PRZEDSIĘBIORCY NA

PRAWACH KONSUMENTA
OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

Niniejszym, działając na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30
maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), w brzmieniu:

Art. 27 ustawy o prawach konsumenta
Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,
może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia
kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

informuję o odstąpieniu od umowy, zawartej dnia _______________ r., polegającej
na:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zwrot następującej kwoty pieniężnej,
wynikającej z odstąpienia od umowy: ______ zł (słownie:
_________________________________), którą należy przelać na następujący
numer rachunku bankowego: _________________________.

12/1
Z wyrazami szacunku,

__________________
(własnoręczny podpis Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta)
>